Przetargi.pl
Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r.

Gmina Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 695 525 , fax. 774 695 524
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzeń Wielki
  ul. Namysłowska 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  tel. 774 695 525, fax. 774 695 524
  REGON: 53141306000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi których właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki, polegający na: 1) bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy, obejmującego: a) zabezpieczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz obiektów usytuowanych na tychże nieruchomościach przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, b) dokonywanie bieżących przeglądów obiektów usytuowanych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz instalacji znajdujących się w tychże obiektach, c) dokonywanie bieżącej konserwacji obiektów usytuowanych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz instalacji znajdujących się w tychże obiektach, 2) wykonywania czynności związanych z przygotowaniem materiałów oraz informacji dla Gminy związanych z naliczaniem przez Gminę należności za nieruchomości udostępniane z zasobu; 3) zapewnienie w obiektach usytuowanych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy świadczeń w postaci: dostaw energii elektrycznej, dostaw wody oraz odprowadzania ścieków .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70330000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach