Przetargi.pl
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią (wirus Sars-CoV-2)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2021-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią (wirus Sars-CoV-2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią (wirus SARS-CoV-2) w ramach projektu partnerskiego pn. „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” (Umowa o dofinansowanie nr RPDS.09.03.00-02-0002/21-00 z dnia 29.06.2021r) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 986). Pozycja 10: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, wzmocnione. Spełniające normy EN 455, EN 420, EN 374. Są wyrobem medycznym kl. I oraz środkiem ochrony indywidualnej Kat. III. Produkt powinien posiadać rolowany mankiet, teksturę na opuszkach długość min 24cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach