Przetargi.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn.„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego” Dostawa bronchofiberoskopu

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 83 05 400 , fax. 22 83 05 399
 • Data zamieszczenia: 2021-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
  ul. Mikołaja Kopernika 43
  00-328 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 83 05 400, fax. 22 83 05 399
  REGON: 00029752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn.„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego” Dostawa bronchofiberoskopu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa bronchofiberoskopu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach