Przetargi.pl
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż 3 altanek edukacyjnych z certyfikatami

Gmina Brzozie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-313 Brzozie, Brzozie 50
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4912910 , fax. 56 4912911
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzozie
  Brzozie 50 50
  87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4912910, fax. 56 4912911
  REGON: 87111840200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.brzozie.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż 3 altanek edukacyjnych z certyfikatami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż 3 altan edukacyjnych z certyfikatami 1. Altana edukacyjna o wymiarach w Szkole Podstawowej w Brzoziu i Jajkowie - szerokość max/min - 7,00/6,20 m, - średnica 7,00 m, - wysokość - 4,67 m, - powierzchnia zabudowy - 34,80 m2, - powierzchnia użytkowa - 33,40 m2, - kubatura - 133,60 m3, - liczba kondygnacji - 1, - grupa wysokości obiektu budowlanego - niski (N), - szerokość placu altany max/min - 9,60/8,30 m, - średnica placu altany 9,60 m, - powierzchnia placu altany - 60,20 m2. - nawierzchnia placu altany - kostka betonowa. 2.Altana edukacyjna o wymiarach w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie - szerokość max/min - 6,00/5,20 m, - średnica 6,00 m, - wysokość w kalenicy - 3,70 m, - powierzchnia zabudowy - 23,38 m2, - powierzchnia użytkowa - 20,42 m2, - kubatura - 63,13 m3, - liczba kondygnacji - 1, - grupa wysokości obiektu budowlanego - niski (N). Pozostałe warunki zostały opisane w projekcie budowlanym w branży architektonicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium. 2. Wysokość wadium ustala się w kwocie 1 000 PLN. słownie: jeden tysiąc PLN. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Brodnicy Nr rachunku 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002 z dopiskiem -wadium na Dostawę i montaż 3 altanek edukacyjnych z certyfikatami

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.brzozie.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną