Przetargi.pl
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH i ELEKTRYCZNYCH Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH ORAZ REMONTEM KORYTARZY W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ŻORACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 20 w ramach projektu pn. „Utworzenie dedykowanej ścieżki logistycznej w Szpitalu Miejskim w Żorach – kontynuacja działań na rzecz dostosowania infrastruktury szpitala do aktualnych potrzeb i zagrożeń epidemiologicznych” na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.)

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 341 781 , fax. 324 341 271
 • Data zamieszczenia: 2022-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 20
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 324 341 781, fax. 324 341 271
  REGON: 27795145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/mzoz.zory
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej/Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH i ELEKTRYCZNYCH Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH ORAZ REMONTEM KORYTARZY W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ŻORACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 20 w ramach projektu pn. „Utworzenie dedykowanej ścieżki logistycznej w Szpitalu Miejskim w Żorach – kontynuacja działań na rzecz dostosowania infrastruktury szpitala do aktualnych potrzeb i zagrożeń epidemiologicznych” na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych i elektrycznych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wymianą dwóch dźwigów osobowych oraz remontem korytarzy parteru w budynku Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20 W ramach realizacji przedmiotu umowy należy: 1) wykonać kompletną dokumentację projektową – w zakresie zgodnym z PFU 2) opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 3) uzyskać pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 4) dostarczyć 2 dźwigi i wykonać roboty budowlane związane z wymianą dźwigów i remontem korytarzy, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, 5) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, jeśli taka decyzja będzie wymagana przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach