Przetargi.pl
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rekonstrukcją gontyny wraz z uporządkowaniem zieleni na terenie cmentarza wojennego Nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej (II postępowanie)

Gmina Łużna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-322 Łużna, Łużna 634
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3543922 , fax. 018 3543039
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łużna
  Łużna 634 634
  38-322 Łużna, woj. małopolskie
  tel. 018 3543922, fax. 018 3543039
  REGON: 49189246900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rekonstrukcją gontyny wraz z uporządkowaniem zieleni na terenie cmentarza wojennego Nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej (II postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Projektu Budowlanego i Wykonawczego rekonstrukcji gontyny na cmentarzu nr 123, dz. nr 980, na wzgórzu Pustki w miejscowości Łużna, powiat gorlicki, wraz z zagospodarowaniem terenu i uporządkowaniem zieleni na terenie całego cmentarza oraz zrealizowanie rekonstrukcji samej gontyny wraz instalacją elektryczną i słaboprądową, według poniższego wykazu: 1. Wykonanie projektu budowlanego rekonstrukcji gontyny wraz z zagospodarowaniem terenu i uporządkowaniem zieleni cmentarza oraz uzyskanie wymaganych: pozwolenia na roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla gontyny (z klauzulą ostateczności); 2. Wykonanie wszelkich projektów wykonawczych rekonstrukcji gontyny, zagospodarowania terenu i uporządkowania zieleni cmentarza, remontu dojść do gontyny, wskazanie miejsca i uzgodnienie przeniesienia drewnianego elementu upamiętniającego poległych pochodzenia węgierskiego oraz usunięcia lub przeniesienia ołtarza polowego; 3. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 4. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 5. Wykonanie rozbiórki istniejących pozostałości kamiennego tarasu i przyziemia gontyny (wykonuje Zamawiający); 6. Roboty budowlane przy rekonstrukcji gontyny wraz z konserwacją odzyskanego kamienia oraz odtworzeniem tarasu, z instalacją zasilania budynku, instalacją oświetlenia wewnętrznego i odgromienia oraz instalacjami słaboprądowymi przeciwpożarową i włamaniową, 7. Zgłoszenie zakończenia prac do Nadzoru Budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na użytkowanie. 8. Charakterystyczne parametry obiektu zostały opisane w Programie Funkcjonalno Użytkowym. Jeśli w Programie Funkcjonalno Użytkowym, dokumentacji przetargowej występują nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) to są one przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych - równoważne - pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych co najmniej takich jak wskazane w PFU - parametrów technicznych i fizycznych. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne materiały o parametrach technicznych i fizycznych równoważnych do przedstawionych w dokumentacji przetargowej. 9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia a. Lokalizacja Inwestycja planowana jest na terenie istniejącego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, na działce o numerze geodezyjnym 980 i powierzchni łącznej - 2,27 ha, na południowym stoku wzgórza Pustki, na północ od centrum miejscowości Łużna, w powiecie gorlickim, województwie małopolskim. Działka Nr 980 jest własnością Skarbu Państwa. Na podstawie umowy notarialnej zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna, ustanowiono na rzecz Gminy Łużna prawo użytkowania działki na czas rekonstrukcji gontyny, na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku. Cmentarz wojenny nr 123 projektu porucznika Jana Rittera von Szczepkowskiego oraz inżyniera landszturmu Dušana Jurkovica, zrealizowany w latach 1917-1918, został wpisany decyzją nr 363)58 z dnia 29.06.1988 roku do rejestru zabytków i otrzymał numer rejestru zabytków A-563. Przewidziana do realizacji gontyna ma powstać w północnej części cmentarza na miejscu spalonej w 1985 roku. b. Warunki gruntowo - wodne Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej terenu planowanej inwestycji. c. Stan istniejący Zachowany jest zdewastowany przez pożar i czynniki atmosferyczne kamienny taras z odkrytymi fragmentami stalowych ściągów, widocznymi w miejscach rozluźnienia materiału konstrukcyjnego. Na tarasie istniejące fragmenty kamiennej balustrady z pozostałościami betonowych tynkowanych nakryw. W przyziemiu gontyny, w części zbudowanej z piaskowca, na ścianach widoczne są przebarwienia spowodowane pożarem, odspajająca się część licowa materiału kamiennego, spękania i braki w ciągłości muru. Widoczne są także otwory i bruzdy po konstrukcji drewnianej oraz stalowe wzmocnienia służące pierwotnie do połączenia z częścią drewnianą. Pozostałości budowli poprzerastane samosiewami roślinności leśnej. 10. Pozostałe uwarunkowania a. Zamawiający posiada: 1) Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane; Zamawiający podejmuje się uzyskania zgody od Lasów Państwowych na dojazd do placu budowy drogą leśną, prowadzącą na miejsce inwestycji (mapka dojazdu w załączeniu) oraz usytuowanie zaplecza budowy na terenie wydzierżawionym lub własnym. Wyznaczenie tego miejsca nastąpi w porozumieniu z Wykonawcą. Opłaty wynikające z tytułu ewentualnej dzierżawy pozostają w gestii Zamawiającego. Wykonawca powinien przewidzieć transport materiałów na miejsce budowy odpowiednimi do parametrów trasy i rodzaju ładunku środkami transportu, gdyż jedynym dojazdem na miejsce inwestycji jest przedmiotowa droga leśna. b. Do obowiązków Wykonawcy należy również: - Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla posadowienia murów tarasu i fundamentów gontyny; - Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:25 stanu istniejącego: zewnętrznego obrysu murów tarasu, geometrii resztek ścian parteru, szczegółowych pomiarów wysokościowych terenu wokół tarasu, poziomów zachowanych bruków tarasu i balustrad, a po odczyszczeniu wejścia do gontyny - poziomu parteru we wnętrzu gontyny; - Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wycinkę drzew oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych przy zieleni w oparciu o projekt gospodarki zielenią; - Uzyskanie warunków technicznych zasilania i przyłączenia energii elektrycznej dla placu budowy i docelowych dla gontyny; Należy zastosować oświetlenie elewacji gontyny za pomocą kilku punktów świetlnych, umieszczonych w kamiennej posadzce tarasu. Oprawy oświetleniowe mają być odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz obciążenie dla ruchu pieszego. Natężenie oświetlenia należy dobrać tak by zasygnalizować istnienie obiektu w przestrzeni. - Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegaturę w Nowym Sączu; - Uzyskanie pozwolenia na budowę dla Projektu budowlanego rekonstrukcji gontyny na cmentarzu nr 123, na wzgórzu Pustki w miejscowości Łużna, powiat Gorlice wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem zieleni na terenie całego cmentarza; - Prowadzenie robót ziemnych pod nadzorem uprawnionego archeologa po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Zapewnienie nadzoru autorskiego projektantów we wszystkich branżach podczas realizacji prac budowlanych; - Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych po zakończeniu prac, w tym pozwolenia na użytkowanie. c. Do obowiązków Zamawiającego należy: - Odczyszczenie strefy otoczenia pozostałości gontyny z zarastających ją samosiewów wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na ich wycinkę; - Wykonanie rozbiórki istniejącej ruiny tarasu i przyziemia gontyny wraz z wyselekcjonowaniem i odzyskaniem materiału kamiennego, nadającego się na okładzinę dla odbudowy, po wyprzedzającym sporządzeniu przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego; 10.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe - na podstawie dokumentacji archiwalnej. Rekonstruowana na podstawie dokumentacji archiwalnej gontyna będzie stanowiła niezbędne uzupełnienie zespołu cmentarza w ramach przywracania jego pierwotnego stanu. Wnętrze dostępne tylko na poziomie przyziemia będzie mogło być użytkowane jako miejsce ekspozycji historycznej (decyzję o wykończeniu wnętrza dla możliwości użytkowania podejmie Zamawiający). Przewidziane do odtworzenia kręte schody w tylnej części, prowadzące na poziom powyżej parteru, a także schody drabiniaste, prowadzące na wyższe kondygnacje, mają służyć jedynie jako przejścia techniczne dla okresowej kontroli i konserwacji budynku. 11. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizję lokalną na terenie objętym kontraktem w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i sporządzenia dokumentacji technicznej dla uzyskania pozwolenia na budowę. 11.1. Wymagania podstawowe. Zamówienie obejmuje: - Projekt budowlany rekonstrukcji gontyny oraz uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, - Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew (WKZ), - Projekty wykonawcze, konsultacje ze stanowiska konserwatorskiego szczegółowych rozwiązań detali nie ujętych w PB, - Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie, - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, - Roboty budowlane przy rekonstrukcji gontyny wg zakresu podanego w pkt. 6 - 7 - Dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną, - Odbiór budowlany i konserwatorski oraz pozwolenie na użytkowanie. 11.2. Podstawa wykonania prac projektowych i realizacji Robót objętych zamówieniem są: - Umowa - Program Funkcjonalno-Użytkowy REKONSTRUKCJI GONTYNY NA CMENTARZU NR 123, WZGÓRZE PUSTKI W MIEJSCOWOŚCI ŁUŻNA, POWIAT GORLICE, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UPORZĄDKOWANIEM ZIELENI NA TERENIE CAŁEGO CMENTARZA opracowany przez PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA SP. Z O.O. 31-115 KRAKÓW, PL. SIKORSKIEGO 3)8 z czerwca 2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 740000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP Gminy Łużna.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach