Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 276255387

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania dokumentacji projektowej dla wykonania trzech monitoringów wizyjnych składających się łącznie z 10 kamer usytuowanych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, uzyskania odpowiednich pozwoleń, zgód i wszystkich uzgodnień oraz innych dokumentów potrzebnych do kompletnego wykonania inwestycji, wykonania sieci światłowodowej transmisji danych,wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż objętych ww. dokumentacją projektową, dostawy i konfiguracji urządzeń do monitoringu, wykonania nadzoru autorskiego wykonania przedmiotu zamówienia według projektu, włączenie nowo powstałych trzech monitoringów do istniejącego systemu monitoringu KISMiA, ( tj. montaż i konfiguracja systemu), szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i sterowania monitoringiem wizyjnym, w zakresie dotyczącym tego postępowania, w terminie uzgodnionym przez Strony, wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym, serwisu naprawczego urządzeń oraz podzespołów zainstalowanych w ramach rozbudowy systemu - w ramach gwarancji. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w: a. programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 5 do SIWZ). b. w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72720000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach