Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30, w zakresie robót polegających na: 1) opracowaniu na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy), oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, STWiOR, BIOZ, zwanej dalej „Dokumentacją”, Uwaga – Wykonawca winien wykonać dodatkową opinię kominiarską przed rozpoczęciem prac projektowych z uwzględnieniem w Dokumentacji uwag zawartych w opinii, 2) uzyskaniu wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania Dokumentacji i wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”, 4) realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji, w szczególności: a) modernizacji przegród: ścian zewnętrznych, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, b) modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, c) wykonaniu nowej instalacji grzewczej, d) dostawie, montażu i uruchomieniu dwufunkcyjnego węzła cieplnego, e) zaadaptowaniu wskazanego pomieszczenia na kotłownię zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) wykonaniu instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach, g) wykonaniu lub wymianie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnej, h) modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, instalacji domofonowej, teletechnicznej, i) modernizacji klatek schodowych, schodów zewnętrznych, j) modernizacji części wspólnych piwnic, studzienek okien piwnicznych, chodnika, opaski wokół budynku, k) wykonaniu prac wykończeniowych budynku, l) wykonaniu innych robót budowlanych, m) odcięcie i demontaż istniejącej, nieczynnej instalacji gazowej, n) demontażu pieców jednofunkcyjnych, o) prace budowlane – naprawy ścian i malowanie pomieszczenia po przebiciach ścian i demontażach instalacji, p) zabudowie pionów instalacji na klatce schodowej wraz z wykonaniem rewizji do odczytu liczników, r) uporządkowaniu podłączeń kominowych, przełączenia wentylacji w lokalach, udrożnienie przewodów kominowych, w razie konieczności dobudowa przewodów kominowych, s) przeprowadzeniu wymaganych prób i sprawdzeń, t) uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej. Uwaga – Wykonawca wykonuje także odcinek strony wysokiej od modułu przyłączeniowego Veolii Poznań do węzła udzielając na ten odcinek gwarancji jak dla pozostałej części instalacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100). Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z formularzem ofertowym należy przedłożyć również: Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał dowodu wniesienia wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 12.2, 12.3, 12.8, 12.9 oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.8 oraz referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych albo usług oraz dokumenty, o których mowa w pkt 12.6 i 12.7 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 12.8. przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.8, 12.9.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach