Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7017770 , fax. 022 7017778
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna 2a 2a
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7017770, fax. 022 7017778
  REGON: 00054663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej we wsi Janki (strona wschodnia), W ramach zadania, należy zaprojektować i wybudować sieci wodociągową w ul. Mszczonowskiej na działkach: 106/12; 176/1; 190/12; 190/11 obręb Janki. Zadanie nr 2 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej we wsi Janki i Sękocin Stary, W ramach zadania, należy zaprojektować i wybudować sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej na działkach o numerze ewidencyjnym: 245/5; 246/3; 247/5; 247/7; 248/11; 248/9; 248/7, 249/1; 250/1(250/4); 251/2; 252/5; 252/6; 253/1; 253/3; 258/2; 256/8, 256/6, 256/4, 255/3 obręb Janki oraz dz. nr 67/2; 25/1(25/9); 23/3; 22/3; 21/3; 20/3; 19/3; 17/1; 13/1; 9/6; 9/8; 9/11; 26/1(26/9); 27/1; 28/1; 26/3; 25/4; 23/1; 22/5; 21/2; 20/4 obręb Sękocin Stary. Zadanie nr 3 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) w Al. Krakowskiej we wsi Sękocin Stary, W ramach zadania, należy zaprojektować i wybudować sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Krakowskiej na działkach o numerze ewidencyjnym: 53/8; 53/6; 107/1; 116 obręb Sękocin Nowy. UWAGA: Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach zadania nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3, został określony w: 1)Programie funkcyjno-użytkowym - stanowiącym załącznik nr A2 do SIWZ, 2)Plany sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót do wykonania - stanowiącym załącznik nr C do SIWZ. Zadanie nr 4 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej we wsi Janki (strona zachodnia). W ramach inwestycji należy wybudować sieć wodociągową z rur PE 100, Dn 160 mm o długości L=727,5m oraz PE 100 Dn 110 mm PN 10 o długości L=7,5m wraz z przyłączami na terenie należącym do Skarbu Państwa - GDDKiA. Sieć łączona będzie poprzez zgrzewanie doczołowe o długości całkowitej L= 735,0 m. Na sieci przewidziano montaż 5 sztuk hydrantów pożarowych podziemnych DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem. Na wysokości skrzyżowania ul. Działkowej i ul. Mszczonowskiej, projektowanym rurociągiem PE o średnicy Dn 160 mm, należy przejść pod DK8 w rurze stalowej osłonowej fi323,9 mm; L=40 m metodą przewiertu i zakończyć zasuwą kołnierzową. Główną trasę rurociągu rozdzielczego w zakresie Al. Mszczonowskiej należy ułożyć po stronie północno-zachodniej w poboczu projektowanej drogi serwisowej rozbudowywanej DK 8 - węzeł JANKI. Przewiduje się monitoring TV poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej (pomiędzy studniami) oraz na końcu całej wykonanej kanalizacji. Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej, należy skoordynować tak by umożliwić mieszkańcom, oraz innym pojazdom (np. karetki pogotowia, śmieciarki) dojazd do posesji. Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie następujących czynności: - wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, - organizacji ruchu na czas budowy, - zajęcie pasa drogowego - opłata za m2/dobę według stawek obowiązujących i naliczonych przez zarządcę drogi, - opracowanie sposobu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków, wraz ze szczegółowym harmonogramem prac, który należy uzgodnić eksploatatorem EKO-Raszyn, oraz z Inwestorem; - zabezpieczenie dojazdu i dojścia mieszkańców do posesji poprzez wykonanie przejść i utrzymanie porządku na budowie, - zagęszczenia gruntu, - badań geologicznych w zakresie zagęszczenia gruntu po zasypaniu, - organizacji placu budowy i zaplecza budowy, - zasilenia w energię elektryczną placu budowy, - opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy, - pełnej obsługi geodezyjnej: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza w 3-ch egz. uzgodnienie w ZUD, - wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach, - zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (MZG, telekomunikacji itp.). - prowadzenie dziennika pracy urządzeń odwadniających wykopy, a także: - wykonanie wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej oraz STWiOR - dot. zadania nr 4, odnośnie zadania 1, 2 i 3 - odkreślonych w Programie Funkcjonalno Użytkowym), jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać umowy. Gwarancja i rękojmia dla zadań od nr 1 do 3: Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 (trzy) letniej gwarancji i 3 (trzy) letniej rękojmi na przedmiot umowy t. j. opracowaną dokumentację oraz na wykonane na jej podstawie roboty i wbudowane materiały i urządzenia oraz sprzęt, z zastrzeżeniem, iż termin gwarancji i rękojmi w stosunku do dokumentacji nie może skończyć się wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na podstawie tej dokumentacji. Gwarancja i rękojmia dla zadania nr 4: Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 (trzy) letniej gwarancji i 3 (trzy) letniej rękojmi. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - dotyczy zadania nr 1, 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - dotyczy zadania nr 2, 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - dotyczy zadania nr 3, 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - dotyczy zadania nr 4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.raszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach