Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową węzła przesiadkowego w miejscowości Pyzówka w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”.

Gmina Nowy Targ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 263 22 13 , fax. 182 662 152
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Targ
  ul. Bulwarowa 9
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 263 22 13, fax. 182 662 152
  REGON: 49189257000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowytarg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową węzła przesiadkowego w miejscowości Pyzówka w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową węzła przesiadkowego w miejscowości Pyzówka, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” w zakresie: 1) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym dla przebudowy węzła przesiadkowego w miejscowości Pyzówka wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji. 2) Realizacja robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej dotyczącej: remont odwodnienia placu węzła przesiadkowego, przebudowy odcinka chodnika - dostosowanie do projektowanych rzędnych na odcinku 22 mb, budowę fragmentu chodnika przy węźle przesiadkowym w rejonie posadowienia wiaty przystankowej - odcinek chodnika ok. 20m, budowę wiaty przystankowej drewnianej, budowę miejsc postojowych dla rowerów - stojaki na 10 szt. rowerów wraz z 1 punktem serwisowym, przebudowę nawierzchni węzła przesiadkowego przy chodniku - 22m2, budowę lamp solarnych ulicznych - 2 kpl., prace porządkowe po zakończeniu przebudowy węzła. Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach