Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach ”

Gmina Wodynie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-117 Wodynie, Siedlecka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wodynie
  Siedlecka 43
  08-117 Wodynie, woj. mazowieckie
  REGON: 711582664
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach ” . 2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wodynie:• miejscowość Oleśnica dz. Nr.310/2, obręb Oleśnica• miejscowość Wodynie dz. Nr 811, 812/1, 812/2, obręb Wodynie.3. Prace montażowo-budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem charakteru obiektu. Wszelkie utrudnienia w normalnej działalności obiektu powinny być zaplanowane i uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym w szczególności wszelkie przerwy w dostawie wody, dopływie energii elektrycznej. 4. Opis istniejących obiektów:a) Część I: Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków w Wodyniachb) Cześć II: Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach