Przetargi.pl
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy ul. Morskiej 75 przy zespole szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy ul. Morskiej 75 przy zespole szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy ul. Morskiej 75 przy zespole szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni. Kody CPV: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje realizację następujących elementów : 1) Zadanie 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali sportowej wraz z rozbudową lub przebudową w niezbędnym zakresie innych obiektów oraz infrastruktury nadziemnej i podziemnej, wykonaniem niezbędnych rozbiórek wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego, z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, 2) Zadanie 2: wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji opisanej w pkt 1) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, a także odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego i przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń lub dokumentów potwierdzających skuteczność złożenia zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie. 3) Zadanie 3: serwis (konserwacja) zamontowanych urządzeń w okresie zadeklarowanym przez wykonawcę ( minimum 12 miesięcy) i pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną – załącznik nr 9 do SIWZ; 2) wytyczne Zamawiającego w zakresie wykonania prac projektowych i geodezyjnych - załącznik nr 10.1 do SIWZ 3) wytyczne Zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych – załącznik nr 10.2. do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach