Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pn. #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015

Biblioteka Narodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6082271, 6082910 , fax. 22 6082624
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Narodowa
  al. Niepodległości 213 213
  02-086 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6082271, 6082910, fax. 22 6082624
  REGON: 00027595500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bn.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pn. #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne polegające na zaprojektowaniu na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 213 a następnie, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu, wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych: a) wymiany, rozbudowy wraz z infrastrukturą: sieci logicznej, instalacji elektrycznych gniazd ogólnych 230V i gniazd zasileń komputerowych DATA, b) wymiany istniejącej instalacji telefonicznej na instalację IP wraz montażem i oprogramowaniem nowych aparatów telefonicznych, c) montażu, podłączeniu i uruchomieniu centralnego UPS-a wraz z instalacją odbioru mocy. Uwaga: Wykonany przedmiot zamówienia musi być zintegrowany i kompatybilny z istniejącymi w Bibliotece Narodowej systemami sterującymi i zarządzającymi infrastrukturą teletechniczną w zakresie sieci LAN, WLAN oraz IP. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) ETAP I - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, której wykaz będzie stanowił Załącznik nr 1a do umowy, b) ETAP II - kompleksowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, a ponadto w okresie udzielonej gwarancji: c) wykonywanie konserwacji i serwisu. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy. 4.Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca dostarczy certyfikat 25-letniej gwarancji systemowej producenta, tj. spełnienia wymagań parametrów elektrycznych i transmisyjnych, określonych w normach ISO/IEC11801 oraz EN50173-x dla całości zainstalowanego systemu przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2) Wykonawca udzieli co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia wraz ze sprawowaniem serwisu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 12 i 13 Wzoru umowy. Przez całość udzielonej gwarancji rozumie się wszelkie wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia oraz wszystkie dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenia i oprogramowania. Gwarancja obowiązuje odpowiednio od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i końcowego odbioru robót bez wad. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji dostawców (producentów) sprzętu, osprzętu, urządzeń. Przy czym termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 3) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r. 4) Wszystkie oferowane wyroby i materiały muszą posiadać znak zgodności CE. 5) Wykonawca zapewni nadzór autorski przez projektantów w okresie realizacji robót, w ramach wynagrodzenia umownego. 6) Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 7) Wykonawca własnym staraniem, w ramach wynagrodzenia umownego będzie w okresie gwarancji wykonywał: a) przeglądy techniczne i gwarancyjne, wynikające z wymogów producentów urządzeń, systemów lub warunków eksploatacyjnych, b) konserwację wykonanych systemów wraz z zakupem, dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych, c) naprawy i usuwanie awarii. 8) Zaprojektowany i wykonany system okablowania strukturalnego LAN oraz IP musi pochodzić od jednego producenta a wszystkie elementy składowe systemu (kable połączeniowe, kable krosowe, panele krosowe, wieszaki, organizatory, gniazda) muszą być oznaczone jednolitymi znakami firmowymi lub znakami towarowymi tego producenta. 9) Zaprojektowane i wykonane tablice rozdzielcze dla instalacji gniazd ogólnego przeznaczenia 230V a także tablice pośredniczące i tablice instalacji gniazd zasileń komputerowych DATA wraz z wyposażeniem muszą pochodzić od jednego producenta a wszystkie ich elementy składowe (wyłączniki różnicowo - prądowe, wyłączniki nadprądowe, ochronniki przepięciowe, rozłączniki bezpiecznikowe, obudowy tablic, szyny połączeniowe) muszą być oznaczone jednolitymi znakami firmowymi lub znakami towarowymi tego producenta. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy wzięli udział w zebraniu Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców zawiera Rozdz. VII ust. 10 SIWZ oraz Załącznik nr 14 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 175 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn. zm.). 5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument wadialny powinien zawierać zapis, że: Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/2/15, pod nazwą Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pod nazwą #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. UWAGA: Zmienił się dotychczasowy numer konta Zamawiającego! Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: Wadium dot. przetargu nieograniczonego-znak sprawy XIV/264/2/15 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pod nazwą #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. 7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 Oddział-Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy i w art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 7 niniejszego Rozdziału zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin udzielonej gwarancji i sprawowania serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bn.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach