Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu części pomieszczeń w hali badawczej oraz w budynku przyległym na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 w Warszawie

Instytut Techniki Budowlanej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8251303, 8252885 , fax. 228 257 730
 • Data zamieszczenia: 2021-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniki Budowlanej
  ul. Filtrowa 1
  00-611 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8251303, 8252885, fax. 228 257 730
  REGON: 63650000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.itb.pl/pl/zamowienia-publiczne.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu części pomieszczeń w hali badawczej oraz w budynku przyległym na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części pomieszczeń w hali badawczej oraz w budynku przyległym (tzw. przybudówce) na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie na działce nr ew. 27/3 zgodnie z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz załącznikach do programu funkcjonalno – użytkowego. Zamówienie obejmuje Etap I zadania inwestycyjnego (opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – dalej PFU - i załącznikach wymienionych w punkcie 2.4 PFU). W ramach realizacji Etapu I Wykonawca jest zobowiązany wycenić nadzór autorski dotyczący robót budowlanych objętych Etapem II, niezależnie od podmiotu (Wykonawcy), który będzie realizował te roboty. W przypadku rezygnacji z realizacji robót budowlanych objętych Etapem II Zamawiający wiążąco poinformuje Wykonawcę Etapu I a ten będzie zwolniony z wykonywania nadzoru autorskiego nad pracami objętymi Etapem II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach