Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodników i placów postojowych na terenie LAW

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.law.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodników i placów postojowych na terenie LAW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika przy budynku nr 298 – Dom Studencki, placu utwardzonego przy budynku nr 118 – Przybudówka hangaru, chodnika przy ul. Lotników Polskich oraz placu utwardzonego pod cysternę przy budynku nr 407 - Hangar. Obiekt znajduje się na terenie zamkniętym – właściwym urzędem jest Urząd Wojewódzki w Lublinie. Lokalizacja: Dęblin, powiat Rycki, woj. lubelskie, teren lotniska Dęblin, działka ewidencyjna nr 4080/107 i 4080/116. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy– zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ - FORMULARZU OFERTY. Szczegółowy zakres robót: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej wszystkie projekty branżowe w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnienie z użytkownikiem LAW/. 3. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych do organu administracji architektoniczno–budowlanej (z wykonaniem wymaganymi Prawem budowlanym załącznikami). 4. Realizacja robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do ww. zgłoszenia. 5. Po zakończeniu realizacji zadania wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, żeby realizacja robót w zakresie robót brukarskich była świadczona przez cały okres trwania umowy przez co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Ustala się minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach