Przetargi.pl
„Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie”

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubelska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwany dalej PFU) oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Planowany zakres zadania opisany w PFU obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie: - wielobranżowej adaptacji pomieszczeń na parterze segmentu B budynku na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego, w tym roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, wymiana instalacji sanitarnych (z. w. u., c.w.u., c.o., kanalizacja sanitarna, wentylacja) wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych; - wymiany stolarki drzwiowej; - wykonania/rozbudowy instalacji systemu kontroli dostępu; - wykonania/rozbudowy systemu telewizji dozorowej CCTV; - rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru SAP; - montażu zewnętrznych krat okiennych i drzwiowych w istniejących otworach; - montażu folii matowych na szybach okien. 3. W ramach opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca wykona dokumentację projektową w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w zakresie koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania robót budowlanych obejmującą: - inwentaryzację obiektów w zakresie niezbędnym do dalszego opracowania dokumentacji, - architektoniczną koncepcję w zakresie opisanym w PFU, - projekty budowlane obejmujące zakres opisany w PFU w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projekt winien być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z późn. zmianami), - projekty wykonawcze, - przedmiary i kosztorysy inwestorskie robót w poszczególnych branżach, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, - harmonogramy rzeczowo-finansowe, - zbiorcze zestawienie kosztów zadania oraz zapewni nadzór autorski zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 4. Zamawiający wymaga akceptacji warunków umowy w całości. 5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji umowy, jak również uzyskania niezbędnych dokumentów, a w szczególności: pozwoleń, odstępstw, badań, uzgodnień, wypisów, opinii, opracowań, inwentaryzacji, ekspertyz, dokumentacji technicznych, dokumentacji powykonawczej w tym: protokołów z prób i badań urządzeń i instalacji wewnętrznych i doziemnych, kominiarskich, kontrolnych bakteriologicznych i fizyczno chemicznych badań wody, inwentaryzacji, instrukcji użytkowania i ochrony p.poż. 6. Wykonawca powinien zapoznać się z opisem zawartym w PFU i uwzględnić w ofercie wszystkie zawarte w nim wymogi. 7. Wykonawca winien przed złożeniem oferty zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami, dokonać wizji lokalnej i uwzględnić je w wynagrodzeniu. 8. Zamawiający na etapie składania ofert umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia oferty. 9. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy, ekspertyzy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu realizacji zadania. 10. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w PFU oraz obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, przepisami resortowymi obowiązującymi w obiektach służbowych Policji. Zakres projektu wykonawczego powinien umożliwiać jednoznaczne jego odczytanie przy realizacji robót budowlanych. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia związanych z wykonaniem prac projektowych i robót budowlanych. Za prawidłowe oszacowanie tych kosztów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 12. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 13. Zamówienie realizowane będzie w czynnym obiekcie. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz badaniach, odkrywkach i wizji nieruchomości. 15. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy. 16. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy dokonanej na podstawie PFU. Wyliczenia ceny ryczałtowej, Wykonawca dokonuje kierując się własną oceną, doświadczeniem i wiedzą. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek wykonania obmiarów z natury. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszt narzutów. 17. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy czynnościach w zakresie opisanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym przy realizacji zamówienia: • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, • wykonanie robót budowlanych, w tym: roboty konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty posadzkarskie, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz krat, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie zabudowy meblowej, • wykonanie robót związanych z budową instalacji doziemnych i wewnętrznych: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, grzewczych, wentylacyjnych, wykonanie montażu systemów, armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, • wykonanie robót branży elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie robót branży teletechnicznej, • wykonanie prac porządkowych po robotach budowlanych. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. 18. Wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu umowy, 19. Termin płatności faktury VAT – zgodnie z umową, forma płatności – przelew, 20. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas dopuszcza on rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł: (słownie złotych: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu – przelew na konto Zamawiającego – Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359); 3. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 – pokój nr 147 (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu należy dołączyć do oferty. 4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium – do godz. 11:00 dnia 30.04.2019 r. 7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) - dokument należy złożyć wraz z ofertą w oryginale (dla ważności oferty należy złożyć wszystkie 3 str. dokumentu); 2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Dokument ten powinien być własnoręcznie podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w oryginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają ww. wymogu. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 3. „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej KWP w Lublinie informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (dokument należy złożyć w oryginale). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 4. Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – każdy członek konsorcjum – składa dokumenty wymienione w pkt.: 2.2), 3), 5) oraz 7.1) osobno. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa powyżej zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wskazane dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek konsorcjum/ spółki cywilnej) składa dokument wymieniony w pkt. 3 5. Powyższe zasady dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum mają zastosowanie do wykonawców działających jako spółka cywilna. 6. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 8. Dowód wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem VII niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) – zwane dalej rozporządzeniem, składa zamiast dokumentów wskazanych w pkt V ppkt 3 SIWZ odpowiednie dokumenty wskazane w § 7 i § 8 rozporządzenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach