Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa wieży do zamontowania na niej anten radiokomunikacyjnych dla potrzeb łączności inwestora

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Brynek, ul. Grabowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 857 491 , fax. 322 857 491
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
  ul. Grabowa 3
  42-690 Brynek, woj. śląskie
  tel. 322 857 491, fax. 322 857 491
  REGON: 27253624400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowosci prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa wieży do zamontowania na niej anten radiokomunikacyjnych dla potrzeb łączności inwestora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa wieży do zamontowania na niej anten radiokomunikacyjnych dla potrzeb łączności inwestora” Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 71220000-6 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne 44212200-1 – Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe 45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 45312311-0 – Montaż instalacji piorunochronnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym. Zakres robót obejmuje: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami i z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie fundamentu, wykonanie i montaż wieży, wykonanie instalacji odgromowej, zagospodarowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy w BGŻ S.A. o/ Tarnowskie Góry 16 2030 0045 1110 0000 0063 4100 – z dopiskiem „Zaprojektowanie i budowa wieży do zamontowania na niej anten radiokomunikacyjnych dla potrzeb łączności inwestora”  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz.310).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ikompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach