Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej przy budynku Domu Senior+ w Książnicach Małych.

GMINA KOSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 32-130 Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413514048
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOSZYCE
  ul. Elżbiety Łokietkówny 14
  32-130 Koszyce, woj. małopolskie
  tel. 413514048
  REGON: 291010091
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej przy budynku Domu Senior+ w Książnicach Małych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na dz. nr 132/1 w miejscowości Książnice Małe.” W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany:1) Wykonać kompletną dokumentację projektową tężni na podstawie dołączonego PFU z koncepcją wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych2) Wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w wymaganym zakresie i/lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie Funkcjonalno -Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach