Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa pasów ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego w Gdyni (BO)

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 761 20 00
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 761 20 00
  REGON: 191675557
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa pasów ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego w Gdyni (BO)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie pasów rowerowych wzdłuż ul. Redłowskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego w Gdyni.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Zakres prac projektowych1) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami szczególnymi wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektowych, warunków technicznych od gestorów sieci kolidujących z projektowaną inwestycją oraz opinii innych organów (w tym również opinii policji);2) Wykonanie pomiarów ruchu dla godzin szczytu porannego i popołudniowego, niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania programów sygnalizacji i obliczeń przepustowości oraz opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej w branży inżynierii ruchu dla uzgodnionego wcześniej planu rozmieszczenia urządzeń oraz oznakowania;3) Uzyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych;4) Projekt budowlany i wykonawczy drogowy – budowy lub przebudowy ulicy zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wraz z niezbędnymi badaniami, jeśli będą niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;5) Projekt budowlany i wykonawczy pasów rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej, w tym:a. Projekt branży drogowej,b. Projekt branży elektrycznej,6) Projekt stałej organizacji obejmujący zakres oznakowania pionowego i poziomego, a także zakres inżynierii ruchu – sygnalizacji świetlnej;7) Projekty budowlane i wykonawcze w pozostałych branżach budowlanych, których wykonanie konieczne jest ze względu na usunięcie kolizji lub ze względu na uzyskane uzgodnienia lub warunki techniczne;8) Projekt odtworzenia nawierzchni i terenów zielonych;9) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania i odbioru robót budowlanych;10) Przedmiar robót;11) Informację zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;13) Niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa – jako integralna część projektów budowlanych.2.2. Nadzór autorski nad realizowanymi robotami na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.2.3. Zakres robót drogowych1) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,2) obniżenie krawężników. 2.4. Budowa sygnalizacji1) posadowienie masztów i wysięgników,2) montaż sygnalizatorów dla grup rowerowych,3) montaż ekranów kontrastowych,4) badania, pomiary i inwentaryzacja powykonawcza,5) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na budowane elementy,6) w terminie 30 dni od dnia uruchomienia sygnalizacji należy dokonać sprawdzenia jej działania i ewentualnie dokonać zmian w programie i sterowaniu,7) dokonanie końcowego odbioru technicznego.Przedmiot zamówienia jest realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, oraz obowiązki Wykonawcy określają: 1) Program funkcjonalno-użytkowy – Załącznik A1 do SWZ,2) Plan orientacyjny – Załącznik A2 do SWZ,3) Kalkulacja cenowa – Załącznik A5 do SWZ, 4) Koncepcja stałej organizacji ruchu – część opisowa – Załącznik A6 do SWZ,5) Koncepcja stałej organizacji ruchu – część rysunkowa – Załącznik A7 do SWZ, 6) Warunki techniczne sygnalizacja świetlna – Załącznik A8 do SWZ, 7) Wzór umowy - Załącznik 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości1.900,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust.2 ustawy.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP. 271.48.2022.6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 1pkt 1) - 3) ustawy.13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.14. Złożenie wniosku o zwrot wadium przez Wykonawcę, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:1. wykazania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, zawierających w swoim zakresie roboty elektryczne, polegające na budowie lub przebudowie bądź modernizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie sygnalizacji świetlnej, o wartości jednostkowej każdej z robót budowlanych równej lub wyższej niż 50 000 zł brutto*.2. wykazania wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch projektów budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej, działającejw sposób akomodacyjny, stanowiącej część systemu sterowania ruchem,o wartości jednostkowej każdej z usług równej lub wyższej niż 5 000 zł brutto każda*.Przez „jedną usługę” , „jedną robotę budowlaną” należy rozumieć jedną umowę.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.3. skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:3.1 jedną osobę, na stanowisku projektanta, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;3.2 jedną osobę, na stanowisku projektanta, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;3.3 jedną osobę, na stanowisku projektanta, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;3.4 minimum jedną osobę na stanowisko kierownika budowy i robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;3.5 minimum jedną osobę na stanowisko kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń (wymagane przez Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień przez jedną osobę.Projektant / Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach