Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa Kompostowni odpadów zielonych oraz dostawa wyposażenia - przerzucarki kompostu na potrzeby Kompostowni (Zadanie 2 w Projekcie pn. „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Ul. Komunalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 625 82 09
 • Data zamieszczenia: 2021-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  Ul. Komunalna 31
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 625 82 09
  REGON: 12283026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Komunalna spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa Kompostowni odpadów zielonych oraz dostawa wyposażenia - przerzucarki kompostu na potrzeby Kompostowni (Zadanie 2 w Projekcie pn. „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa Kompostowni odpadów zielonych oraz dostawa wyposażenia - przerzucarki kompostu na potrzeby Kompostowni (Zadanie 2 w CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: DOSTAWA PRZERZUCARKI KOMPOSTU NA POTRZEBY KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH Projekcie pn. „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części tj.: 1) CZĘŚĆ 1 –ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH, 2) CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA PRZERZUCARKI KOMPOSTU NA POTRZEBY KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach