Przetargi.pl
„Zaprojektowanie i budowa dwóch obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 79 w miejscowości Chrzanów i w ciągu drogi krajowej nr 44 w miejscowości Palczowice.”

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
  REGON: 17511575000750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zaprojektowanie i budowa dwóch obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 79 w miejscowości Chrzanów i w ciągu drogi krajowej nr 44 w miejscowości Palczowice.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: Część 1: „Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Luszówka w miejscowości Chrzanów w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 383+730”. Część 2: „Zaprojektowanie i budowa przepustu na potoku „bez nazwy” w miejscowości Palczowice w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 75+295”. Każda z części składa się z dwóch etapów obejmujących w szczególności: Część 1: Etap I - Projektowanie: - wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego mostu w miejscowości Chrzanów w/c DK 79 w km 383+730, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, zgodnie z załączoną Specyfikacją techniczną wykonania zadania wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych. Etap II - Realizacja robót: - wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, które obejmują: a) inwentaryzację i przeniesienie, zabezpieczenie urządzeń obcych, b) rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, c) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogami lokalnymi wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych (kładka) w miejscu planowanych robót, d) budowę nowego mostu o konstrukcji ramy żelbetowej wraz z wyposażeniem, e) budowa warstw konstrukcyjnych drogi na dojazdach do obiektu, f) przywrócenie przejezdności i komunikacji pieszych przez nowo wykonany obiekt wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze krajowej. - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu inżynierskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz przeprowadzenie odbioru ostatecznego. Część 2: Etap I - Projektowanie: - wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego przepustu w miejscowości Palczowice w/c DK 44 w km 75+295, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, zgodnie z załączoną Specyfikacją techniczną wykonania zadania wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych. Etap II - Realizacja robót: - wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, które obejmują: a)wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na połówkowym zamknięciu pasa jezdni drogi krajowej nr 44 (ruch wahadłowy użytkowników drogi), b) rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego obiektu inżynierskiego metodą połówkową, c) budowę nowego przepustu prefabrykowanego – żelbetowego – skrzynkowego wraz z wyposażeniem, d) budowa warstw konstrukcyjnych drogi na dojazdach do obiektu, e) przywrócenie przejezdności i komunikacji pieszych przez nowo wykonany obiekt wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze krajowej. - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu inżynierskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz przeprowadzenie odbioru ostatecznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla obu części wymagany do wykonania, określony został w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1 - 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Dla części 2 - 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) ZOBOWIĄZANIA wymagane postanowieniami, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach