Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Sokółce

Gmina Sokółka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 85 7110900 , fax. +48 85 7110911
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48 85 7110900, fax. +48 85 7110911
  REGON: 05065912500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Sokółce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w postaci dwóch lamp oświetleniowych typu LED oraz przyłączy do tych lamp zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawartymi w rozdziale 7.5.2 opracowania „Ochrona Pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, na przejściach znajdujących się na: 1) ulicy Białostockiej przy skrzyżowaniu z ulicą Północną 2) ulicy Białostockiej przy skrzyżowaniu z ulicą Piaskową 3) ulicy Białostockiej przy skrzyżowaniu z ulicą Turystyczną 4) ulicy Białostockiej przy skrzyżowaniu z ulicą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 5) ulicy Adama Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą ks. Piotra Ściegiennego w stronę ulicy Grodzieńskiej 6) ulicy Adama Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą ks. Piotra Ściegiennego w stronę ulicy Wincentego Witosa 7) ulicy Adama Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą gen. Walerego Wróblewskiego 8) ulicy gen. Walerego Wróblewskiego przy Przedszkolu nr 5 9) ulicy Mariańskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Łąkową 10) ulicy Kryńskiej na wysokości posesji nr 43 11) ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Ściegiennego w stronę ulicy Białostockiej 12) ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicą gen. Walerego Wróblewskiego w stronę ulicy Białostockiej 13) ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicą gen. Władysława Sikorskiego w stronę ulicy Białostockiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach