Przetargi.pl
Zaprojektowanie altan oraz bramy arkadowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: "Kraina Baśni plac zabaw dostępny dla osób niepełnosprawnych” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019, na terenie nieruchomości przy ul. Ozorkowskiej 53 w Sokolnikach Lesie.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 91-427 Łódź, Kamińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48422055871 , fax. +48422055873
 • Data zamieszczenia: 2019-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
  Kamińskiego 7/9
  91-427 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48422055871, fax. +48422055873
  REGON: 10013470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie altan oraz bramy arkadowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: "Kraina Baśni plac zabaw dostępny dla osób niepełnosprawnych” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019, na terenie nieruchomości przy ul. Ozorkowskiej 53 w Sokolnikach Lesie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie altan oraz bramy arkadowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: "Kraina Baśni plac zabaw dostępny dla osób niepełnosprawnych” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019, na terenie nieruchomości przy ul. Ozorkowskiej 53 w Sokolnikach Lesie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium określone są w Rozdziale X siwz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz, 2) Wypełniony formularz cenowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz. Do oferty należy załączyć: 1) Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, złożone według wzorów stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do siwz (Rozdział VIII siwz), 2) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz), zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale X siwz, 3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) - jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty i załączników do oferty nie wynika bezpośrednio z wpisów dokonanych we właściwych rejestrach oraz w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty w imieniu właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), mocodawcy (wykonawcy) podpisuje inna osoba. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 4) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII siwz), 5) zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII siwz), 6) Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz - w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom (zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach