Przetargi.pl
Zapewnienie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Krakowskiego Biura Festiwalowego w 2014, 2015 i 2016 roku Część 1 zamówienia Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego Część 2 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część 3 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Część 4 zamówienia Ubezpieczenia komunikacyjne

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4249650 , fax. 12 4249652
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  ul. Olszańska 7 7
  31-513 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4249650, fax. 12 4249652
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Krakowskiego Biura Festiwalowego w 2014, 2015 i 2016 roku Część 1 zamówienia Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego Część 2 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część 3 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Część 4 zamówienia Ubezpieczenia komunikacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Zamawiającego w 2014, 2015 i 2016 roku. Zamówienie składa się z czterech części. Część 1 zamówienia Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego obejmuje zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do mienia (m.in. budynki, wyposażenie). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Część 2 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialność cywilnej Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ. Część 3 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1C do SIWZ. Część 4 zamówienia Ubezpieczenia komunikacyjne obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie Auto Casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1D do SIWZ. 3.6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe, 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66514110-0 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biurofestiwalowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach