Przetargi.pl
Zapewnienie opieki - schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Gostynin

Gmina Gostynin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, Rynek 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2360752 , fax. 024 2360769
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostynin
  Rynek 26 26
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 024 2360752, fax. 024 2360769
  REGON: 61002285400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uggostynin.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie opieki - schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Gostynin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Gostynin. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1)Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych. 2)Zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt i właściwych warunków ich bytowania. 3)Zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm. 4)Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5)Ewentualna obserwacja zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia. Zamawiający szacunkowo przyjął 5 szt zwierząt poddanych obserwacji. 6)Utrzymywanie zwierząt do momentu adopcji, śmierci lub uśpienia. 7)Przeprowadzanie procedury adopcyjnej poprzez zawieranie umów cywilno - prawnych. 8)Każdorazowe informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego eutanazji. 9)Prowadzenie ewidencji zwierząt. 10)Utylizacja padłych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 11)Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia, zobowiązany jest do jednorazowego przetransportowania psów z dotychczasowego schroniska. Liczba psów z terenu Gminy Gostynin, które obecnie wymagają opieki i przebywają w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych PRZYJACIEL z siedzibą w Kutnie ul. Kotliska 13 wynosi 32 sztuki. Zamawiający planuje utrzymać dotychczasowy stan ilościowy a w razie konieczności przewiduje się zwiększenie do 40 szt. 12)Wykonawca powinien dysponować schroniskiem usytuowanym w odległości nie większej niż 45 km od siedziby Zamawiającego liczonej najkrótszą drogą publiczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uggostynin.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach