Przetargi.pl
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY HEPARYNY DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7652438, 7657211 w 143 , fax. 957 652 410
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Niedziałkowskiego
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7652438, 7657211 w 143, fax. 957 652 410
  REGON: 21037354300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzozchoszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY HEPARYNY DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy Heparyny, dla SP ZOZ w Choszcznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania określają załączniki do SIWZ – załącznik Asortymentowo-cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) • Formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 2 do SIWZ) • Zatwierdzony projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) • Oświadczenie o atestach ( zał. nr 5 do SIWZ) • Oświadczenie o grupie kapitałowej ( zał. Nr 6 do SIWZ) należy złożyć w ciągu 3 dni po otwarciu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach