Przetargi.pl
Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie.

GMINA MOSZCZENICA ogłasza przetarg

 • Adres: 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446169625
 • Data zamieszczenia: 2023-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MOSZCZENICA
  ul. Kosowska 1
  97-310 Moszczenica, woj. łódzkie
  tel. 446169625
  REGON: 590647948
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie. Realizacja obejmować powinna przeprowadzenie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawową fazą rekultywacji jest rekultywacja techniczna, która w przypadku składowiska podpowierzchniowego obejmuje przede wszystkim formowanie powierzchni zdegradowanego terenu. Ma ona na celu ochronę wód gruntowych, gleby, powietrza i krajobrazu.3. Zakres prac: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 899 i 1081, obręb Moszczenica, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. Powierzchnia do rekultywacji wynosi około 1,4 ha. Składowisko jest nieczynne - przyjmowania odpadów zaprzestano z dniem 31.07.2015 r. Zakres prac rekultywacyjnych określony został w decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.12.2015 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska, zmienionej decyzjami: Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz 3 sierpnia 2021 r.Składowisko w Moszczenicy składa się z 3 kwater, z których tylko w kwaterze nr I deponowane były odpady. Kwatera I obejmuje - 2,764 ha, kwatera II - 2,785 ha, kwatera III - 2,131 ha. Odpady na składowisku deponowane były w kwaterze nr I, natomiast kwatery II i III nie były eksploatowane. Na kwaterze nr I wymagającej rekultywacji prowadzono prace polegające na zagęszczaniu i zabezpieczaniu zeskładowanych odpadów. Składowisko odpadów ma charakter podpowierzchniowy, wyposażone jest w system drenażu wód odciekowych. Składowisko jest częściowo wyposażone w infrastrukturę kontrolno-pomiarową. Ze względu na charakter i właściwości unieszkodliwianych odpadów, składowiska są miejscami powstawania gazu składowiskowego w skład którego wchodzą gazy m.in. metan i dwutlenek węgla. Należy zatem zachowywać szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia wszelkich prac na składowisku. Zagrożeniem w trakcie prac rekultywacyjnych dla ludzi jak i sprzętu pracującego na składowisku mogą być zapadliska na wierzchowinie, gdyż złoże odpadów ulega osiadaniu na skutek przemian zachodzących wewnątrz. Nie jest znane uwodnienie składowanych odpadów. Wszelkie prowadzone na składowisku odpadów prace muszą być zgodne z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013, poz. 523).Zamawiający posiada Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz opracowany „Projekt zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz rekultywacji części kwatery nr I w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie” wraz z aneksem, przedmiarem robót i kosztorysem.2) Kompleksowe wykonanie technicznej i biologicznej rekultywacji składowiska odpadów:- uformowanie odpadów w kwaterze,- ukształtowanie i uszczelnienie powierzchni niecki wypełnionej odpadami kwatery nr I, tak by otrzymać spadki terenu gwarantujące swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych,- wyprofilowanie zboczy wyrobisk kwatery II i III w taki sposób, aby zabezpieczyć zbocza przed samoistnym osuwaniem się (kąt nachylenia około 45º),- wykonanie rowu opaskowego i szczelnego zbiornika odparowującego dla przejęcia spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych,- wykonanie 2 studni odgazowujących i montaż pochodni do spalania biogazu,- uszczelnienie wierzchowiny składowiska warstwą odgazowującą, folią polietylenową i warstwą rekultywacyjną (grunt mineralny, humus),- przygotowanie izolacyjnej warstwy gruntu dla potrzeb wprowadzenia roślinności (użyźnienie gruntu),- zabiegi agrotechniczne wraz z obsiewem skarp i wierzchowiny mieszanką traw, sadzenie drzew i krzewów,- Wykonawca dokona nasadzeń wyłącznie sadzonkami silnymi I klasy jakości, z bryłą korzeniową.3) Zamawiający posiada kompleksowy projekt Zamknięcia i rekultywacji części kwatery nr I składowiska oraz decyzję na zamknięcie składowiska, jednakże dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych podczas realizacji zadania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach oferowanej ceny dokumentacji zamiennej oraz uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji.4) W przypadku oferowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przedstawionych w projekcje Wykonawca w ramach ceny oferowanej winien zapewnić także:- wykonanie prac projektowych oraz dokumentacyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych wymaganych decyzji organów i uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji składowiska, zezwoleń i decyzji nie uzyskanych przez Zamawiającego a wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia oraz organizacji robót, a także wszelkich opracowań niezbędnych do ich uzyskania, w szczególności: - uzyskanie zmiany decyzji na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Moszczenicy,- aktualizacja lub sporządzenie nowej Instrukcji Prowadzenia Składowiska wraz z jej zatwierdzeniem, - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie konieczności Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), - aktualizacji pozwolenia zintegrowanego,- uzyskanie zezwolenia w zakresie możliwości deponowania odpadów budowlanych oraz ziemi z urobków w wyrobisku kwatery nr II i III na działce nr ewid. 899.5) W trakcie prac rekultywacyjnych Wykonawca powinien sprawować nadzór nad składowiskiem w sposób i na warunkach wymienionych w rozporządzeniu w sprawie składowisk odpadów (prowadzenie monitoringu, sprawozdawczość, powołanie kierownika składowiska).6) Wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą oraz dokona zgłoszenia zakończenia rekultywacji do organów administracji Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.7) Wszelkie prace należy przeprowadzać zgodnie z najwyższymi standardami zapewniającymi bezpieczeństwo i ochronę środowiska, mając przede wszystkim na względzie wymogi ustawowe.8) Wykonawca zapewni pielęgnację terenu w okresie gwarancyjnym (tj. 36 miesięcy od protokolarnego odbioru prac). Ważne: 1. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z uzgodnień. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich.3. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji.Ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej.Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenia drogą elektroniczną ze wskazaniem imienia i nazwiska na adres e-mail: ug@moszczenica.eu.6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej ,,ustawą p.z.p.” Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych).Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę określone zostały w §2 załącznika Nr 6 do SWZ (wzoru umowy).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wymogi dla wykonawcy i inne wytyczne dla Wykonawcy zawarte są w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach