Przetargi.pl
Zamek Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie: program ratunkowy zabezpieczenia i restauracji murów bastei wschodniej

PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7523627 , fax. 075 7523627
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PTTK Oddział "Sudety Zachodnie"
  ul. 1 Maja 86 86
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7523627, fax. 075 7523627
  REGON: 23001556100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pttk-jg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamek Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie: program ratunkowy zabezpieczenia i restauracji murów bastei wschodniej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamek Chojnik wpisany do rejestru zabytków nr 85 z dnia 25.11.1949, posadowiony na działce nr 399 obręb Sobieszów w Jeleniej Górze. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane obejmujące basteję wschodnią zamku Chojnik. Projekt konstrukcyjnego zabezpiecz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych w pieniądzu na konto: BZ WBK Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem: Wadium - Zamek Chojnik. Wadium wnosi się przed upływem termi
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie robót budowlanych, tzn. robotami będzie kierowała osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami Prawa budowlanego. Kierownik budowy musi spełniać wymogi §8.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 2 zamówienia o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - roboty budowlanej o wartości powyżej 200 tys. zł brutto każda, polegającej na: remontach obiektów wpisanych do rejestru zabytków; naprawie i remoncie murów; wykonaniu robót obejmujących zagospodarowanie terenu; robót konstrukcyjno-inżynieryjnych zewnętrznych. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 500 tys. zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności obejmującą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz odpowiedzialność za szkody w rzeczach (ruchomych i nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach wykonywanych usług, na kwotę min. 0,5 miliona zł , b) Wykażą się przychodami ze sprzedaży (obrotami) firmy za trzy ostatnie lata obrotowe (tj. za lata 2006, 2007 i 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykazanymi w sprawozdaniu finansowym albo jego części, w wysokości min. 1,0 miliona złotych. 4. Dokonali wizji lokalnej na zamku Chojnik celem szczegółowego zapoznania z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Niepodlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP. 6. Dla podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu: ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium zostaną wykluczeni z postępowania. 8. W celu spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny i sprawdzenia kompletności oraz poprawności złożonych dokumentów pod względem zgodności z postanowieniami ustawy i SIWZ zamówienia na zasadach: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dotyczy podmiotów zbiorowych), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (potwierdzający spełnianie wymagań p. VI.2), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, ze wskazaniem szczegółowego zakresu wykonywanych prac. Każda realizacja musi być poparta referencjami od Zamawiających, potwierdzających należytą staranność wykonania. Referencje powinny być wystawione przez kierownika jednostki, dla której wykonawca realizował zamówienie - od Zamawiającego. 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (m.in. kierownik budowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz załączeniem dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych przepisami Prawa budowlanego (zgodnie z wymogami p. VI.1) - załącznik nr 3 do SIWZ 8. Wykaz podwykonawców, przewidzianych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu robót i kwalifikacji osób odpowiadających za ich realizację - załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Oświadczenie wykonawcy o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP załącznik nr 2 do SIWZ. 10. Dokument potwierdzający złożenie wadium. 11. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz tabela elementów rozliczeniowych zgodne w swym zakresie rzeczowym z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia, w wartościach zgodnych z ceną ofertową. 12. Kosztorys ofertowy winien zawierać książkę przedmiarów, tabelę elementów scalonych oraz szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych, także w przypadku stosowania analizy własnej. 13. Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (wypełnia wykonawca według własnego uznania) - załącznik nr 5 do SIWZ 14. Oświadczenie, o dokonaniu wizji lokalnej na zamku Chojnik i zapoznaniu się na miejscu z przedmiotem zamówienia. 15. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ilości zatrudnionych pracowników (lub deklaracje ZUS) - nie mniej niż 10 osób, za które to osoby Wykonawca opłaca składki ZUS, za okres poprzednich trzech miesięcy - od daty ogłoszenia przetargu. Należy uwzględnić wszystkie postanowienia SIWZ do przygotowania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pttk-jg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach