Przetargi.pl
Zakupu aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 743 76 11 , fax. 297 437 605
 • Data zamieszczenia: 2022-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
  Komisji Edukacji Narodowej 1
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 29 743 76 11, fax. 297 437 605
  REGON: 30872600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakupu aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)dostawę aparatury fabrycznie nowej, kompletnej i po zainstalowaniu gotowej do pracy bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wyklucza się aparaty demo, powystawowe; 2)przeszkolenie personelu natychmiast po dostawie, potwierdzone protokołami przeprowadzonych szkoleń , odbiór sprzętu i przekazanie do eksploatacji; 3)dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji umożliwiającej użytkowanie sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach