Przetargi.pl
Zakup zamrażarki laboratoryjnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, Jeleniogórska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 380 225 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  Jeleniogórska 4
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 380 225, fax. -
  REGON: 31033800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup zamrażarki laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uzasadnienie do realizacji zadania: ”Zakup zamrażarki laboratoryjnej” Dotyczy: Ustawa z dnia 2 grudnia 2020r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842 tj ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6A do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała chorobę COVID-19 za globalną pandemię wywołaną wirusem SARS-COV-2. Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r ( dz. U. z 2020r. poz. 491, z późn.zm) na terenie rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz stale zwiększającą się liczbą zachorowań instytucje państwowe wprowadziły szczególne rozwiązania i regulacje, które mają pomóc w realizacji działań minimalizujących zagrożenia dla życia i zdrowia. W tej szczególnej sytuacji podmioty lecznicze, bezpośrednio zaangażowane w walkę z wirusem jak Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, mogą odstąpić od stosowania ustawy PZP, zważywszy na wyjątkowość sytuacji, którą należy kwalifikować jako nadzwyczajną w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach świadczeń przewidzianych w ustawie: • Ustawa z z dnia 2 marca 2020r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842 tj ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6 a do zamówień na usługi lub niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego) Powyższy przepis upoważnia zatem Zamawiającego do stosowania odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,- Prawo zamówień publicznych, ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZPSM.966.395.2020.SK (3) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu znajduje się 125 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 25 miejsc respiratorowych oraz 100 miejsc bez respiratorowych. Zaistniała pilna potrzeba zakupu zamrażarki laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. W naszej placówce z dnia na dzień zostaje wykonywanych coraz więcej testów przeciwko Sars-Cov2, dlatego zakup zamrażarki niezbędny jest do przechowywania odczynników laboratoryjnych. Szpital musi zakupić jak największą ilość odczynników, ponieważ zaczynają występować braki towarów na rynku lub czas oczekiwania jest bardzo długi. Mając na uwadze powyższe zastosowanie w/w trybu, stało się zasadne skorzystanie z tego rozwiązania do realizacji zadania: Zakup zamrażarki laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach