Przetargi.pl
Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 530 262 , fax. 943 554 408
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 530 262, fax. 943 554 408
  REGON: 31149600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Pozostałe wyposażenie Centralnej Sterylizatorni Zadanie nr 2 - Kontenery do sterylizacji Zadanie nr 3 - Myjnia - dezynfektor 2. Klasyfikacja CPV: 39831700-3 – Automatyczne dozowniki mydła (zadanie nr 1) 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci (zadanie nr 1) 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie (zadanie nr 1) 33100000-1 – Urządzenia medyczne (zadanie nr 2) 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne (zadanie nr 2) 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne (zadanie nr 3)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach