Przetargi.pl
Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych.

Limanowski Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, Ul. B. Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 33 71 603, , fax. 18 33 71 623
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Limanowski Dom Kultury
  Ul. B. Czecha 4
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 33 71 603, , fax. 18 33 71 623
  REGON: 10697490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ldk.limanowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – Dostawa i montaż zestawu ekranowego do Sali Widowiskowej (Głównej) wraz z dostawą, montażem i strojeniem sprzętu nagłaśniającego do Sali Widowiskowej (Głównej) Część 2 – Dostawa i montaż zestawu ekranowego do Sali Konferencyjno-Kinowej wraz z dozbrojeniem, montażem i strojeniem do posiadanego systemu nagłaśniającego do Sali Konferencyjno-Kinowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38653400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz ofertowy, 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 3) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy) Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną