Przetargi.pl
Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu: „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-856 Opole, Lelewela
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774745172 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
  Lelewela 9
  45-856 Opole, woj. opolskie
  tel. 774745172, fax. -
  REGON: 367515441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psp33.opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu: „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej w podziale na dwanaście [ 12 ] części: 1) Część nr 1: Zakup i montaż 10 monitorów o wysokiej rozdzielczości; 2) Część nr 2: Zakup 10 zestawów kina domowego; 3) Część nr 3: Zakup 10 laptopów z oprogramowaniem; 4) Część nr 4: Zakup 728 tabletów; 5) Część nr 5: Zakup 20 dronów; 6) Część nr 6: Zakup 10 stacji meteorologicznych; 7) Część nr 7: Zakup 20 aparatów fotograficznych; 8) Część nr 8: Zakup 100 lornetek; 9) Część nr 9: Zakup 50 kompletów mikroskopowych dla uczniów; 10) Część nr 10: Zakup 10 kompletów mikroskopowych dla nauczycieli; 11) Część nr 11: Zakup 20 kamer; 12) Część nr 12: Zakup drukarki 3d z osprzętem – 1 komplet; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dla Części nr 1 – Załącznik nr 1A do SIWZ; b) dla Części nr 2 – Załącznik nr 1B do SIWZ; c) dla Części nr 3 – Załącznik nr 1C do SIWZ; d) dla Części nr 4 – Załącznik nr 1D do SIWZ; e) dla Części nr 5 – Załącznik nr 1E do SIWZ; f) dla Części nr 6 – Załącznik nr 1F do SIWZ; g) dla Części nr 7 – Załącznik nr 1G do SIWZ; h) dla Części nr 8 – Załącznik nr 1H do SIWZ; i) dla Części nr 9 – Załącznik nr 1I do SIWZ; j) dla Części nr 10 – Załącznik nr 1J do SIWZ; k) dla Części nr 11 – Załącznik nr 1K do SIWZ; l) dla Części nr 12 – Załącznik nr 1L do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie trzech [ 3 ] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 3. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). *Pełnomocnictwa stwierdzające umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, powinny być przedłożone w formie oryginałów lub kopii notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach