Przetargi.pl
Zakup wraz z transportem kruszywa łamanego - dolomit o frakcji 0-31,5 mm

Gmina Łęki Szlacheckie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-352 Łęki Szlacheckie, Łęki Szlacheckie
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7875325 w. 13 , fax. 44 7875315
 • Data zamieszczenia: 2017-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęki Szlacheckie
  Łęki Szlacheckie 13D
  97-352 Łęki Szlacheckie, woj. łódzkie
  tel. 44 7875325 w. 13, fax. 44 7875315
  REGON: 590648250
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z transportem kruszywa łamanego - dolomit o frakcji 0-31,5 mm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego kruszywa łamanego - dolomit o frakcji 0-31,5 mm w ilości maksymalnie 1 000 ton. Kruszywo będzie dostarczane przez wybranego w drodze postępowania oferenta na drogi gminne i śródpolne wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. 2. Kruszywo będzie dostarczane sukcesywnie do 30 października 2017 r. lub do wykorzystania pełnej ilości w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 3. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm PN-EN 13242 lub PN-EN 13043 dla tego rodzaju kruszywa. Dostarczane kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych kruszywa oznakowaną znakiem CE co wskazuje , że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011. 4. W realizacji zamówienia na dostawę mieszanki kruszywa mieści się koszt materiału, załadunku, rozładunku oraz transport na miejsce odbioru. Dostawy kruszywa powinny być realizowane samochodami samowyładowczymi o ładowności od 12 ton do 25 ton zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego i możliwościami dojazdu pojazdów. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż dolomit. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż dolomit. Ponadto kruszywo nie może zawierać gliny, iłów oraz gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładających się zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.) W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy ich usunięcia, a w przypadku wystąpienia rażąco dużych zanieczyszczeń usunięcia partii dostarczonego kruszywa na koszt Wykonawcy lub odmowy przyjęcia transportu. 6. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, umożliwiającymi rozciąganie kruszywa po drogach. Odbiór dostawy odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w dni robocze poniedziałek -piątek 08:00 – 15:00. Zamawiający dopuszcza telefoniczne zlecenie Wykonawcy dostawy partii kruszywa. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy w całym okresie trwania umowy. W przypadku złej jakości kruszywa Zamawiający zleci wykonanie badania jakości kruszywa wraz z wydaniem orzeczenia. Koszty tego badania pokryje Zamawiający lub Wykonawca w zależności od wyniku badań. Jeśli badanie kruszywa wykaże, że jego jakość nie spełnia przyjętych norm, wówczas koszty badania pokrywa Wykonawca. 8. Materiał, który nie odpowiada przyjętym normom, a został zeskładowany lub wbudowany w drogi zostanie usunięty na koszt dostawcy. 9. Dalsze dostarczanie materiału niezgodnego z warunkami zamówienia spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Należność za każdorazową dostawę Zamawiający ureguluje po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzającymi realizację dostaw przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia o 200 ton ilości zamawianego kruszywa w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wadium w wysokości: 800,00zł 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Przedborzu na konto Nr 35 8988 0001 0020 0201 7213 0004 Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zgodnie z rozdziałem 9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach