Przetargi.pl
Zakup wraz z sukcesywną dostawą papieru ksero do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 01003 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686 , fax. 224 435 600
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
  Al. Solidarności 90
  01003 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, fax. 224 435 600
  REGON: 1525966300161
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z sukcesywną dostawą papieru ksero do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą papieru ksero 6200 ryz (500 szt. arkuszy w ryzie) do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2.Szczegółowy opis papieru ksero do urządzeń biurowych: a)Papier format A4, b)gramatura 80g/m2 +/-2 (PN-EN ISO 536:2012), c)białość w skali CIE 168 +/-2 (PN-ISO 11475:2002), d)jasność D65 min 80%, nieprzeźroczystość min. 95% +/-2 (ISO 2471:2008), e)wilgotność 3,8-5,0% (PN-ISO 287:2011), f)wybielany bezchlorowo, g)bezpyłowy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów równoważnych (określonych wskazaną normą) o ile wyroby te spełnią wymagania minimalne określone przez Zamawiającego. 3. Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami (maksymalnie 10 dostaw w okresie obowiązywania umowy) w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500, na podstawie zleceń składanych Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego pocztą elektroniczną. Zlecenia będą określać ilość ryz papieru ksero oraz miejsce (adres) i dokładny termin dostawy do Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy i rozładuje ręcznie na własny koszt i ryzyko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw określa: wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Opisu, oraz Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1A do Opisu. 6.Wykonawca udzieli 12 – miesięcznej rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach