Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą środków czystościowych oraz preparatów do zmywarek gastronomicznych dla SPDSK w Warszawie - Nr RejZamPub/44/2014

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 522 74 79, 22 522 73 34 , fax. 22 522 74 72
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
  ul. Marszałkowska 24 24
  00-576 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 522 74 79, 22 522 73 34, fax. 22 522 74 72
  REGON: 00028896900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.litewska.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą środków czystościowych oraz preparatów do zmywarek gastronomicznych dla SPDSK w Warszawie - Nr RejZamPub/44/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków czystościowych oraz preparatów do zmywarek gastronomicznych dla SPDSK w Warszawie. 2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39830000-9 - środki czyszczące, 39831300-9 - środki do czyszczenia podłóg, 39813000-4 - pasty i proszki czyszczące, 39831600-2 - środki do czyszczenia toalet, 33711900-6 - mydło, 39831210-1 - detergenty do zmywarek, 15871110-8 - ocet lub produkty równoważne, 39831240-0 - preparaty czyszczące. 3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularz cenowy- Załączniki Nr 1 i 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spdsk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach