Przetargi.pl
„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 32020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2783377 w. 23 , fax. 122 881 170
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  ul. Piłsudskiego 105
  32020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 2783377 w. 23, fax. 122 881 170
  REGON: 12318259500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części. CZĘŚĆ I " Zestaw komputerowy” (ze sterownikami, kompletem kabli) - w ilości - 5 zestawów komputerowych CZĘŚĆ II „Zestaw do nauki i przeprowadzenia kursu Cisco CCNA ver6 i Cisco CCNA Security umożliwiający przeprowadzenie wszystkich dostępnych labów w kursie.” - w ilości - 2 szt. zestawów CZĘŚĆ III „Zestaw akcesoriów sieciowych” 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1 CZĘŚĆ I " Zestaw komputerowy” (ze sterownikami, kompletem kabli) - w ilości - 5 zestawów komputerowych. 1) Zestaw komputerowy (ze sterownikami, kompletem kabli): Procesor: procesor widniejący w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia 01.12.2018, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wynik minimum 5824 pkt 2) Płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami. 3) Dysk SSD: 240 GB, Szybkość odczytu [MB/s] min 550, Szybkość zapisu min [MB/s] 490 4) Dysk HDD: 1 TB, Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200, Średni czas dostępu max [ms] 4.17 5) Pamięć RAM: 8 GB (2*4GB) DDR4-2133 (PC4-17000) 6) Porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.0, Audio, 2xUSB 2.0 7) karta dźwiękowa: zintegrowana; 8) karta sieciowa (zintegrowana): 10/100/1000 MB; 9) Karta sieciowa bezprzewodowa (wewnętrzna PCI lub PCI-E) standard Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b antena: odłączana dookólna szybkość transferu Wi-Fi: do 150 Mb/s częstotliwość: 2,4 GHz zabezpieczenia: WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK 10) Karta graficzna: zintegrowana 11) Napędy: DVD +/- RW, 12) Czytnik kart (wewnętrzny) CF (CompactFlash) , CF-II (CompactFlash II) , Microdrive , mini SD (mini SecureDigital) , MMC (MultiMedia Card) , MS (Memory Stick) , MS-Duo (Memory Stick Duo) , MS-PRO (Memory Stick PRO) , RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card) , SD (SecureDigital) , xD (xD-Picture Card) 13) Zasilacz: min. 500W, aktywny PFC , efektywność energetyczna min. 80%, certyfikat min. 80 PLUS Silver 14) Obudowa: Midi Tower ATX; 15) Klawiatura i mysz: interfejs USB 16) Zasilacz UPS: 1000VA / 600W 17) system operacyjny : 64 bitowy, zgodny z oprogramowaniem księgowym Insert Subiekt GT, programem Asseco Płatnik oraz ma pozwalać na pełną i bezproblemową pracę w środowisku domenowym Active Directory w Windows 2012 Server wraz z centralnym zarządzaniem aktualizacjami systemu operacyjnego z poziomu domeny 18) Pakiet biurowy - 64 bitowy, w wersji standard, obejmujący następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji (w pełni kompatybilny odpowiednio z formatami plików: docx, xlsx, pptx). Pakiet ma mieć cechę automatycznej aktualizacji, najlepiej wraz z system operacyjnym. Licencja bezterminowa. 19) Monitor komputerowy Przekątna: co najmniej 21’’; Format obrazu: 16:9, Rodzaj matrycy: IPS lub PLS Czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej, Typ podświetlania: LED, Nominalna rozdzielczość: co najmniej 1920x1080, Gniazda wejściowe: DVI-D, D-Sub 15-pin, HDMI - Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. - Wszystkie urządzenia, w odniesieniu do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, muszę posiadać tenże certyfikat. 3.2.2.CZĘŚĆ II „Zestaw do nauki i przeprowadzenia kursu Cisco CCNA ver6 i Cisco CCNA Security umożliwiający przeprowadzenie wszystkich dostępnych labów w kursie.” - w ilości - 2 szt. zestawów Sprzęt refabrykowany. Zestaw zawiera: LP Opis Ilość 1 Gigabitowy router Cisco z licencją Security z wyposażeniem niezbędnym do realizacji procesu kształcenia w zakresie certyfikacji Cisco CCNA ver6 i CCNA Security z kompletem wymaganych uchwytów montażowych i kabli połączeniowych obsługujący oprogramowanie z rodziny Cisco iOS 15.X lub nowszej 3 2 Gigabitowy przełącznik Cisco warstwy drugiej z kompletem wymaganych uchwytów montażowych i kabli połączeniowych 1 3 Gigabitowy przełącznik Cisco warstwy trzeciej z PoE z kompletem wymaganych wkładek SFP, uchwytów montażowych i kabli połączeniowych obsługujący oprogramowanie z rodziny Cisco iOS 15.X lub nowszej 2 4 Gigabitowy Firewall Cisco wraz z licencją Security oraz wymaganym kompletem kabli połączeniowych 1 VAT w wysokości 0% - zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a) w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% 3.2.3.CZĘŚĆ III Zestaw akcesoriów sieciowych Zestaw zawiera: LP Opis Ilość 1 Listwa zasilająca - 7xDIN - 7 wtyków 1 2 Stojak sieciowo serwerowy Rack 18U 1 3 Półka rack 19" 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia 8.21 Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ, b) kosztorys ofertowy załącznik A1.1. A1.2,A.1.3 dla część I* Części II* Części III* c) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,8.3 SIWZ) - Załącznik nr A2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach