Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 883 828 , fax. 413 883 877
 • Data zamieszczenia: 2018-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
  ul. Żeromskiego 28
  29100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 883 828, fax. 413 883 877
  REGON: 30429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Pakiet Nr 1 - 10 stanowiącym załącznik NR 1 do SIWZ - szczegółowy formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach