Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą pojemników na odpady

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Saperska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 299 096 , fax. 655 299 666
 • Data zamieszczenia: 2020-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.
  ul. Saperska 23
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 299 096, fax. 655 299 666
  REGON: 41141698100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzoleszno.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą pojemników na odpady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pojemników na odpady. Łączna szacunkowa ilość wszystkich pojemników: a) Pojemniki 120 litrów na popiół, z napisem z przodu pojemnika „POPIÓŁ”, w kolorze grafitowym – 2 000 szt., b) Pojemniki 60 litrów na odpady komunalne, w kolorze grafitowym – 100 szt., c) Pojemniki 120 litrów na odpady komunalne w kolorze grafitowym – 500 szt., d) Pojemniki 240 litrów na odpady komunalne w kolorze grafitowym – 200 szt., e) Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne w kolorze grafitowym – 50 szt., f) Pojemniki 60 litrów na odpady biodegradowalne w kolorze brązowym z napisem z przodu pojemnika „BIO”, w kolorze brązowym – 100 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank SA 51 1140 1124 0000 3090 9800 1001, z dopiskiem: przetarg pn. „Zakup wraz z dostawą pojemników na odpady” znak sprawy ZP.PN.29.2020. 4. Wniesienie wadium w formach przewidzianych w punkcie 11.2 ppkt 2 - 5 SIWZ następuje przez zamieszczenie i wysłanie przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus wraz z ofertą w pozycji „Oferta Wykonawcy” oryginału dokumentu w postaci elektronicznej, zawierającego treść gwarancji lub poręczenia, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela (wykonawca wnosi wadium w oryginale). 5. W przypadku gdy wadium nie zostało sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela, wniesienie wadium następuje przez zamieszczenie i wysłanie przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus wraz z ofertą w pozycji „Oferta Wykonawcy” elektronicznej kopii dokumentu, sporządzonego w formie, którą przewidują dla niego przepisy odrębne, poświadczonej elektronicznie przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca dokonuje poświadczenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego w sposób przewidziany w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej. 6. Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium w formach przewidzianych w pkt 11.2 ppkt 2-5 SIWZ w postaci papierowej wraz z ofertą, w oryginale. 7. Szczegółowy opis wnoszenia wadium został zawarty w rozdziale 11 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia: a) Atestu Państwowego Zakładu Higieny, b) Certyfikatu CE, c) Certyfikatu, potwierdzającego, że pojemniki zostały wykonane zgodnie z normą EN-840, d) Certyfikat zgodności RAL GZ 951/1. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p., Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone wg załącznika nr 5, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez platformę zakupową Open Nexus dostępną na stronie: www.platformazakupowa.pl/mzo_leszno lub w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem do siedziby Spółki. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach