Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na 2023 rok

Gmina Siekierczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 59-818 Siekierczyn, Siekierczyn 271
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757221778 , fax. 756666150
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siekierczyn
  Siekierczyn 271
  59-818 Siekierczyn, woj. dolnośląskie
  tel. 757221778, fax. 756666150
  REGON: 230821569
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siekierczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na 2023 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do SzkołyPodstawowej m. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o podstawowych parametrach fizyko-chemicznych niegorszych niż :a) wartość opałowa - MJ/kg min 42,6b) lepkość kinematyczna mm2/s w temp. 20 oC nie przekraczającą 6,0c) zawartość siarki - %(m/m) max. 0,10d) zawartość wody - mg/kg max. 200e) barwa czerwonaf) gęstość w temperaturze 15°C kg/m3 max. 860g) temperatura zapłonu °C min. 56w ilości 21.000 litrów do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, adres: Siekierczyn nr200A, 59-818 Siekierczyn (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy litrów) orazw ilości 4.000 litrów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Siekierczyn nr 296, 59-818 Siekierczyn.Zamawiający posiada konto na platformie PUESC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:d) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresiee) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówAktualna koncesja na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotupaliwami, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawoenergetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.).f) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do wysokości realizowanego zadania – do przedłożenia na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówieniaOcenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia – załącznik nr 5 do SWZ.g) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie co najmniej jednej (1) dostawy o podobnym zakresie (wzór załącznik numer 6)WW. dostawa winna być wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiot, na rzecz którego robota ta została wykonana. Wykonawca może załączyć dowód określający, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach