Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2001, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz. 257.

Gmina Słomniki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3881102 , fax. 012 3882102
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słomniki
  ul. Kościuszki 64 64
  32-090 Słomniki, woj. małopolskie
  tel. 012 3881102, fax. 012 3882102
  REGON: 35155556500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slomniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2001, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz. 257.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności w ilości około 62.000,00 litrów o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2001. Dostarczona ilość paliwa będzie fakturowana w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz. 257 Cena ofertowa, która ma być przyjęta do przetargu winna być określona na podstawie ceny producenta paliw na trzy dni przed terminem składania ofert. Jednorazowo będziemy zamawiać nie mniej niż 5000 litrów z rozdziałem na 3 punkty odbioru tj. Gmina Słomniki Urząd Miejski w Słomnikach, Szkoła w Waganowicach i Szkoła w Prandocinie. W szczególnych przypadkach Zamawiający przewiduje osobne dostawy do poszczególnych placówek w miarę zapotrzebowania. Jednorazowe dostawy: -Zespół Szkół w Waganowicach pojemność zbiorników na olej = 7200 m3 , minimalna ilość oleju w jednorazowej dostawie wynosi nie mniej niż 4000 m3 -Zespół Szkół w Prandocinie pojemność zbiorników na olej = 5000 m3 , minimalna ilość oleju w jednorazowej dostawie wynosi nie mniej niż 4000 m3 -Budynek wielofunkcyjny w Słomnikach pojemność zbiorników na olej 9250 m3 minimalna ilość oleju w jednorazowej dostawie wynosi nie mniej niż 6000 m3 Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen narzuconych przez producenta, zmiany akcyzy lub zmiany podatku VAT. Zmiana ceny będzie wymagać aneksu do umowy (w formie pisemnej) podpisanego przez obydwie strony. W związku z powyższym cena oleju w dniu dostawy będzie kalkulowana w następujący sposób: Cn(zł/litr) = x (zł/m3)/1000 + n(zł/litr) gdzie: Cn - cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden litr w temperaturze referencyjnej 15?C X - aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta ogłaszana na jego stronie internetowej www , wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temp. referencyjnej 15?C n - stała marża/ upust Wykonawcy zaoferowana w ofercie ( zł/ litr) .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł Słownie jeden tysiąc złotych Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na konto zamawiającego BS Słomniki 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego - data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się wpłatę najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Wpłacając wadium w formie przelewu w tytule należy wpisać: Dostawa oleju opałowego: - wadium należy również podać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych w gwarancjach ubezpieczeniowych w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: oryginał Kasa Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. 4. Zwrot wadium nastąpi: Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium 4. po upływie terminu związania z ofertą 5. po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Z zastrzeżeniem ust. 4A,Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy 7. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. który został wykluczony z postępowania 9. którego oferta została odrzucona Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 10. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 11. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: -nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, -podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. -wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, -złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, -nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, PZP -nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: -niezgodną z ustawą lub której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 Prawa zamówień publicznych -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, -zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, -została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. -zawiera błędy w obliczeniu ceny - wykonawcy który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych -nieważną na podstawie odrębnych przepisów,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: -Formularz ofertowy - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ -Projekt umowy - parafowany z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3,4,5 do SIWZ (dla każdej z placówek oddzielnie) -oferowane warunki gwarancji -z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 6 do SIWZ B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.6) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Opis koncesji, zezwolenia lub licencji C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.(środek / i transportu którymi będą realizowane dostawy oleju opałowego) D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2), B.4), B.6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. VI B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slomniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach