Przetargi.pl
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ WZORCÓW SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH - POWTÓRZENIE

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kwiatowa 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 738 14 41 , fax. 95 738 14 35
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Kwiatowa 10 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 738 14 41, fax. 95 738 14 35
  REGON: 21022150800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: POLICJA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ WZORCÓW SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH - POWTÓRZENIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia dotyczy: ZAKUPU WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ WZORCÓW SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH - POWTÓRZENIE. 2.Kody CPV: 33696300-8 odczynniki chemiczne 3.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup odczynników chemicznych - powtórzenie. 4.Szczegółowy wykaz rodzaju zamawianego asortymentu został określony w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). 5.Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia, odbioru oraz zasady płatności zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy). 6.Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników. 7.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamówienia własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Transport musi być zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie przewozu substancji chemicznych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 8.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla każdej z pozycji Formularza ofertowego pod warunkiem, iż zaproponowane przez Wykonawcę inne odczynniki będą pod względem cech jakościowych i ilościowych odpowiadały produktom podanym przez Zamawiającego, a Wykonawca na potwierdzenie tego przedłoży do oferty stosowne dokumenty sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Wykazanie równoważności przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.) spoczywa na Wykonawcy. 9.Wykonawca zobowiązany jest: -wykazać, że zaoferowane odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, instalacji dodatkowych oprogramowań; -wykazać, iż zaoferowany (równoważny) asortyment nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych; 10.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych. 11.Asortyment musi być fabrycznie nowy. 12.Przedmiot zamówienia określony w formularzu ofertowym (zał. 1 do SIWZ) musi posiadać karty charakterystyki oraz świadectwa kontroli jakości wystawione przez producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych w/w dokumentów do dostawy przedmiotu zamówienia. 13.Termin ważności: minimum 2 lata od daty dostawy. 14.Miejsce dostawy: Laboratorium Kryminalistyczne KWP Pracownia Chemii, ul Partyzantów 40; 65-332 Zielona Góra 15.Termin wykonania zamówienia: dostawa jednorazowa - termin dostawy 31 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 16.Termin zapłaty za fakturę- 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach