Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli warsztatowych i medycznych dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe realizowane w ramach PO IiŚ 2007-2013, działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego dla projektu kluczowego pod nazwą: Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Etap 1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (9 zadań)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Adres: 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5681930 , fax. 022 5681929
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
  ul. Księżycowa 5 5
  01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5681930, fax. 022 5681929
  REGON: 01632107400018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lpr.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli warsztatowych i medycznych dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe realizowane w ramach PO IiŚ 2007-2013, działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego dla projektu kluczowego pod nazwą: Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Etap 1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (9 zadań)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli warsztatowych - Filia w Białymstoku - zał. Nr 2A do SIWZ. Zadanie nr 2 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli medycznych - Filia w Białymstoku - zał. Nr 2B do SIWZ. Zadanie nr 3 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonym pomieszczeniu szafy na małe butle tlenowe - Filia w Białymstoku - zał. Nr 2C do SIWZ. Zadanie nr 4 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli warsztatowych - Filia w Suwałkach - zał. Nr 2D do SIWZ. Zadanie nr 5 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli medycznych - Filia w Suwałkach - zał. Nr 2E do SIWZ. Zadanie nr 6 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonym pomieszczeniu szafy na małe butle tlenowe - Filia w Suwałkach - zał. Nr 2F do SIWZ. Zadanie nr 7 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli warsztatowych - Filia w Łodzi - zał. Nr 2G do SIWZ. Zadanie nr 8 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli medycznych - Filia w Łodzi - zał. Nr 2H do SIWZ. Zadanie nr 9 - Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonym pomieszczeniu szafy na małe butle tlenowe - Filia w Łodzi - zał. Nr 2I do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lpr.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach