Przetargi.pl
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DROGOWYCH DO REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG KATEGORII POWIATOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-108 Inowrocław, Latkowo 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3533048, 3552709 w. 35
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
  Latkowo 11 11
  88-108 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3533048, 3552709 w. 35
  REGON: 09236636000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.ZDPLATKOWO.COM.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DROGOWYCH DO REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG KATEGORII POWIATOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1) Zakup wraz z dostawą grysu bazaltowego płukanego frakcji 2/5 oraz frakcji 5/8 do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Zadanie nr 2) Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej K1-65 do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Zadanie nr 3) Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno - asfaltowej na bazie grysów bazaltowych i upłynnionego asfaltu modyfikowanego w opakowaniach - worki foliowe po 25 kg do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Zadanie nr 4) Zakup gruzu mielonego, oraz rozdrobnienie materiału powierzonego przez ZDP Odbiór własnym transportem ZDP w promieniu 20 km od siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpinowroclaw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach