Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego z homologacją ciężarową

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4852721 , fax. 077 4852721 wew. 12
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  ul. Powstańców 2 2
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 077 4852721, fax. 077 4852721 wew. 12
  REGON: 53058959000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi-glubczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego z homologacją ciężarową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. samochód z homologacją ciężarową, 2. 3 - osobowy, 3. pojemność skokowa nie mniej niż 2150 cm3, 4. skrzynia biegów mechaniczna/ręczna nie mniej niż 5 biegowa, 5. wspomaganie kierownicy, 6. napęd przedni, 7. moc maksymalna nie mniej niż 100 KM, 8. objętość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 9 m3, 9. wysokość zewnętrzna nie więcej niż 2550 mm, 10. wysokość wewnętrzna nie mniej niż 1745 mm, 11. długość całkowita nie więcej niż 5050 mm, 12. ładowność nie mniej niż 1000 kg, 13. norma spalania euro 5, 14. paliwo: olej napędowy, 15. zbiornik paliwa: min 60 litrów, 16. poduszka powietrzna kierowcy, 17. gniazdo 12V, 18. uchwyty do mocowania ładunku, 19. podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną antypoślizgową na całej długości części ładunkowej, 20. klimatyzacja manualna, 21. zapalniczka, 22. centralny zamek, 23. immobiliser, 24. system ESP i ABS, 25. szyby przednie boczne sterowane elektrycznie, 26. fotel kierowcy regulowany, 27. radioodtwarzacz, 28. hak holowniczy, 29. lampa sufitowa w przedziale ładunkowym, Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem również dostawę i montaż sygnału świetlnego, bez utraty gwarancji. Sygnał świetlny z napisem: Pogotowie wodociągowe winien być zamontowany na przodzie samochodu nad przednią szybą i nie powinien wystawać poza obrys górny pojazdu. Zadanie obejmuje: - odbiór techniczno - jakościowy samochodu, - odbiór faktyczny samochodu, - miejsce dostawy: Głubczyce. Maszyna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując takie wyroby i materiały, które posiadają stosowne aprobaty techniczne i atesty przewidziane Polskim prawem, winna spełniać również wymogi pojazdu dopuszczonego do ruchu zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. Zamawiający wymaga aby autoryzowany punkt obsługi serwisowej dla dostarczonego samochodu znajdował się w odległości nie większej niż 200 km licząc od siedziby Zamawiającego. Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Ustala się minimalny okres 4 letniej gwarancji mechanicznej z limitem przebiegu kilometrów min. 80 tysięcy, 3 letniej gwarancji na powłokę lakierniczą oraz 6 letniej gwarancji na perforację nadwozia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł. 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium Wykonawca wnosi wadium w terminie do dnia: 23.05.2014r. do godz. 13.00. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Głubczyce Nr: 65 8868 0004 1000 0000 0084 0001. Oferta jest zabezpieczona wadium jeżeli wpłacona kwota w chwili otwarcia ofert znajduje się na powyższym koncie. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ oryginały odpowiednich dokumentów winny być złożone w kasie w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię dokumentu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz w SIWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawcy. 4. Zwrot wadium Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę, 3) unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwróci wadium w ciągu trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku o zwrot wadium przez Wykonawcę: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym wadium było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Utrata wadium Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodociagi-glubczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach