Przetargi.pl
Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem do wydruku podążającego i poufnego:

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem do wydruku podążającego i poufnego:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia – zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – Załącznik nr 7 do SIWZ (dalej jako: „SOPZ”) oraz § 1 Wzoru umowy – jest Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem do wydruku podążającego i poufnego: - zakup 14 sztuk wielofunkcyjnych kolorowych urządzeń drukujących, wraz z oprogramowaniem do wydruku podążającego i poufnego. - wdrożenie oprogramowania do wydruku podążającego i poufnego dla 11 sztuk zakupionych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium Zgodnie z rozdziałem XVII SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 1a do SIWZ). Dokument składany jest w celu potwierdzenia oferowania świadczenia o treści odpowiadającej wymaganiom SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach