Przetargi.pl
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka.

Gmina Kobylanka ogłasza przetarg

 • Adres: 73-108 Kobylanka, Szkolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 57 88 521, , fax. 91 57 88 520
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylanka
  Szkolna 12
  73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 57 88 521, , fax. 91 57 88 520
  REGON: 81168563900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobylanka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 775 ze zm.) zwana dalej „ustawą Prawo energetyczne" oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520, 1556, 2116.). Zakup będzie odbywał się na podstawie umowy kompleksowej zawartej między Wykonawcą, a Gminą Kobylanka oraz OSP Bielkowo i Ośrodkiem Zdrowia w Kobylance. Szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy wynosi 871,473 MWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.); oraz b) w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.); lub c) w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiadają, obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 01.01.2021 r., umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgodnie z powyższym opisem warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca powinien wykazać się spełnianiem: warunków opisanych w ppkt 1a) oraz warunków opisanych w ppkt 1b) lub ppkt 1c). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ppkt 1 SIWZ zostaną spełnione, jeżeli: 1) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją oraz 2) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją lub 2b) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał obowiązującą, co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 01.01.2021 r., umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – w tym przypadku (tj. w przypadku posiadania ww. umowy generalnej dystrybucji) musi być to ten sam podmiot, który wykazał się posiadaniem koncesji, o której mowa w ppkt 1.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, propozycja treści oświadczenia zostanie wykonawcy udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach