Przetargi.pl
„Zakup używanego samochodu pożarniczego typ średni gaśniczy dla Gminy Miasto Terespol”

Miasto Terespol ogłasza przetarg

 • Adres: 21550 Terespol, ul. Czerwonego Krzyża
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 752 036 , fax. 833 752 327
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Terespol
  ul. Czerwonego Krzyża 26
  21550 Terespol, woj. lubelskie
  tel. 833 752 036, fax. 833 752 327
  REGON: 52917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umterespol.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup używanego samochodu pożarniczego typ średni gaśniczy dla Gminy Miasto Terespol”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup używanego samochodu pożarniczego typ średni gaśniczy dla Gminy Miasto Terespol” - drugie postępowanie o wymaganych parametrach według specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania: 1) odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ, 2) powinien być zgodny z obowiązującymi normami, 3) posiadać komplet dokumentacji technicznej –eksploatacyjnej, 4) pojazd musi być zarejestrowany na terenie Polski lub w przypadku sprowadzanego pojazdu z zagranicy posiadać niezbędne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa do rejestracji pojazdu na terenie kraju, 5) pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.), 6) zamówienie obejmuje również udzielenie gwarancji, jakości na przedmiot umowy na wymagany okres 12 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie 36 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach