Przetargi.pl
Zakup używanego autobusu międzymiastowego do przewozu uczniów na terenie Gminy Dolice

Gmina Dolice ogłasza przetarg

 • Adres: 73-115 Dolice, ul. Ogrodowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 640 129 , fax. 915 640 237
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dolice
  ul. Ogrodowa 16
  73-115 Dolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 640 129, fax. 915 640 237
  REGON: 81168565100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup używanego autobusu międzymiastowego do przewozu uczniów na terenie Gminy Dolice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego autobusu międzymiastowego z przeznaczeniem na przewóz dzieci na terenie Gminy Dolice. Pojazd powinien posiadać aktualne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego. Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski powinien posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia i sprawdzenia faktycznego stanu technicznego pojazdu ze stanem opisanym w ofercie przez Wykonawcę. Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim. Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 110) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. O terminie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem. Weryfikacja nastąpi przed wyborem oferty Wykonawcy i będzie polegała na badaniu technicznym autobusów - na stacji kontroli pojazdów wskazanej przez Zamawiającego, przeprowadzonym na koszt Wykonawcy, a następie na oględzinach przeprowadzonych przez Zamawiającego z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Jeśli oferowany pojazd nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego, o których mowa w Tomie III SIWZ, oferta zostanie odrzucona. Dostarczony samochód musi posiadać dwa komplety kluczy do stacyjki oraz pełną dokumentację umożliwiającą zarejestrowanie pojazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Tomie III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.6.2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach