Przetargi.pl
Zakup usług kafeteryjnych dla Pracowników UKNF dostępnych przez cyfrową platformę świadczeń pozapłacowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-549 Warszawa, Piękna 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Piękna 20
  00-549 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 382088467
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.knf.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług kafeteryjnych dla Pracowników UKNF dostępnych przez cyfrową platformę świadczeń pozapłacowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego) dostępu do usług kafeteryjnych dla Pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz usług sportowo-rekreacyjnych przez cyfrową platformę świadczeń pozapłacowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegające na:1. zapewnieniu dostępu do platformy cyfrowej w sposób nieprzerwany przez co najmniej 12 miesięcy oraz2. oferowaniu świadczenia pozapłacowego co najmniej w kategoriach: sport i rekreacja, kultura i oświata, dla co najmniej 500 pracowników jednego podmiotu.Uwaga:Jeżeli Wykonawca będzie powoływać się na usługę nadal wykonywaną musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana, a okres wykonanego już świadczenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach